IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA (2014)
Ši programa skirta 2 – 6 metų vaikų ugdymui(si).

TIKSLAS: Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, bendradarbiaujant su šeima, ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikus (2–6 m.), užtikrinant deramą vaiko socializacijos lygį, lygias ugdymo galimybes, gebėjimų plėtojimą.

UŽDAVINIAI:
< kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūrinius, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius;
< skatinti individualią vaiko fizinę, intelektinę, socialinę, emocinę raidą;
< skatinti vaiko saviraišką ir kūrybiškumą;
< formuoti dorines, tautinės kultūros vertybes.
Ugdymas nukreiptas į vaiko poreikių žaisti, kurti, tyrinėti, judėti bei individualių vaiko poreikių tenkinimą. Vaikas veikdamas tai, kas jam įdomu, bendraudamas su bendraamžiais ir suaugusiais, įgyja socialinių, pažintinių, meninių gebėjimų, tampa fiziškai ir emociškai brandesniu, labiau savimi pasitikinčiu, laisvesniu, kūrybiškesniu, įdomesniu draugams.

Fizinės ugdomosios aplinkos ypatumai:
Grupės aplinka padalinta į įvairaus dydžio saugias, jaukias, estetiškas, artimas namų aplinkai erdves. Aplinka pertvarkoma atsižvelgiant į vaikų amžių, poreikius ir ugdymo tikslus. Grupėse gausu bendro naudojimo priemonių, skirtų kūrybiniams – siužetiniams žaidimams, vaikų vaidybai, dailei, muzikai, judėjimui, pažintinei –tiriamajai veiklai.
Vaiko veikla plėtojama už grupės, darželio ribų. Įstaigoje įkurta „Seklyčia“, kurioje vaikai ne tik susipažįsta su senovine lietuvių liaudies buitimi, bet ir piešia. Salė pritaikyta vaikų meninei ir judriai veiklai. Lauke įrengtos kiemo aikštelės vaikų žaidimams. Keliaujama už įstaigos ribų atsižvelgiant į ugdymo turinio įgyvendinimo kryptis.

Ugdymo turinys suskirstytas į penkias vaiko ugdymosi kryptis:

< emocinis ir socialinis ugdymasis;
< pažinimo ugdymasis;
< kalbos ir komunikavimo ugdymasis;
< fizinis ugdymasis;
< meninis ugdymasis.

Penkios kryptys susideda iš 19-kos vaiko ugdymosi sričių, kurios apima kiekvieno vaiko amžiaus tarpsnio pasiekimus.

 

Meniu