NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO DOKUMENTAI:
2020 12 14 – Spragtukas NUOTOLINIO MOKYMOSI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

UGDYMO NUOTOLINIU BŪDU SUSITARIMAI:
UGDYMO APLINKŲ PATEIKTYS – El. dienyne „MŪSŲ DARŽELIS“
SINCHRONINIS BENDRAVIMAS – El. dienyne „MŪSŲ DARŽELIS“, skyriuje „VIRTUALIOS KONFERENCIJOS“

Švietimo pagalba: logopedo nuotolinio mokymo veikla atsispindi el. dienyne „Mūsų darželis“, skyriuje „Vaiko individuali veikla“ (individualus informacijos prieinamumas tik specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) vaikų tėveliams).
Nuotolinio mokymo(si) apimtis: vaikų užimtumas suskirstytas dienomis. Ugdytinių tėvai gali rinktis ir patys numatyti veiklų eiliškumą, tačiau rekomenduojama per dieną įgyvendinti bent vieną veiklą. Vaiko veiklos struktūrą sudaro: interaktyvi motyvacinė veikla, užduotis ir įsivertinimas.
Tėvelių užduotys:
susipažinti su pasirinktos dienos užduotimis; užduotis vaikams perskaityti; kiekvienai užduočiai parūpinti priemonių; atspausdinti (atsižvelgiant į galimybes) reikiamus užduočių priedus. Jeigu neturite galimybės atspausdinti, pažvelgti kūrybiškai – patiems nupiešti, sugalvoti vaikų veiklos įsivertinimo būdą sutartiniais lipdukais ar pan.; suteikti laiko vaiko savarankiškam darbui;
sudaryti vaikui sąlygas sinchroniniam (informacinių technologijų pagalba) bendravimui su mokytoju.
Grįžtamasis ryšys: visus vaiko darbelius ir veiklų įsivertinimus dėti į vaiko „MOKYMOSI DĖŽUTĘ“ arba jeigu nurodyta, pateikti grįžtamąjį ryšį pedagogui: elektroniniu paštu, SKYPE, WaiBER ar MESSAGE ryšio tinklu.
Kuruojantis vadovas: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Žūkienė (el. paštas: lina@spragtukas.lt, tel.: 8 657 46210)

Meniu