Mūsų įstaigos strateginė veiklos kryptis – prasmingos partnerystės tinklo kūrimas. Tai itin svarbu įgyvendinant kontekstualaus ugdymo(si) principą, stiprinant vaikų mokymosi motyvaciją, socialinių įgūdžių ugdymą, siekiant individualios vaiko pažangos, o galbūt ir būsimos profesijos pasirinkimą.

Kauno lopšelis-darželis „Spragtukas“ yra respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“, respublikinės ikimokyklinių staigų kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA), Kauno apskrities ikimokyklinių įstaigų dailės ugdytojų draugijos narys.

Mes partnerystę suprantame, kaip tikslingą, artimą ir sistemingą bendradarbiavimą, siekiant bendrų veiklos tikslų ir planuojamų rezultatų. Todėl mums svarbūs visi bendradarbiavimo partneriai:

  • ugdytinių šeimos: tėvai partneriai, tėvai dalyviai, tėvai stebėtojai, nematomi tėvai;
  • įstaigos darbuotojų komandos: pedagogai, įstaigos specialistai, kitas įstaigos personalas – pagalbiniai pedagogai;
  • socialiniai partneriai:

 

 

 

Meniu