KAUNO L-D „SPRAGTUKAS“ VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS ORIENTUOTAS Į INDIVIDUALIĄ VAIKO PAŽANGĄ
Vaikų gebėjimų vertinimas atliekamas vadovaujantis: „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ (2014)

Pirminis diagnostinis vertinimas (rugsėjo mėn.) – naudojamas siekiant:

• išsiaiškinti vaiko gebėjimus, savybes, poreikius;
• numatyti tolesnio ugdymosi galimybes;
• individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo procesą.
Įstaigoje kiekvienas vaikas turi savo pasiekimų segtuvą ir meninės veiklos aplankalą. Dėl bendros vaikų ugdymo(si) sampratos, šiame vaikų vertinimo etape tikimasi aktyvaus tėvelių dalyvavimo.

 

Formuojamasis- nuolatinis vertinimas (visus mokslo metus) – taikomas ugdymo proceso metu, kuris padeda:

• numatyti ugdymosi perspektyvą;
• pastiprinti daromą pažangą;
• skatina vaikus mokytis analizuoti esamus pasiekimus ar mokymosi spragas;
• sudaro galimybes vaikams ir pedagogams geranoriškai bendradarbiauti.
Pedagogai kiekvieno vaiko kasdieninius pasiekimus fiksuoja atlikdami stebėjimus, analizuodami vaiko kūrybą, jų atliekamas užduotėles ir kt. Šiame kasdieninio vertinimo etape aktyviai dalyvauja patys vaikai – po veiklos jie įsivertina savo savijautą, komentuoja veiklos rezultatus. Pedagogai taiko savitas vaikų įsivertinimo metodikas.

 

Tarpinis įvertinimas (sausio-vasario mėn.) – naudojamas siekiant:

• išsiaiškinti pasiektą vaikų gebėjimų lygį;
• numatyti tolesnio ugdymosi galimybes, suteikti tikslingą ir kryptingą pagalbą įveikiant sunkumus.

Apibendrinamasis vertinimas (balandžio-gegužės mėn.) – naudojamas:

• nustatyti vaiko ugdymo(si) pažangą;
• formaliam vaikų pasiekimų patvirtinimui;
• ugdytinių tėvų informavimui apie vaikų pasiekimus.

VAIKŲ GEBĖJIMŲ VERTINIMUS ATLIEKAME:
< ikimokykliniame vaikų amžiuje vadovaujantis „žingsnelių metodika“ – kiekviename amžiaus tarpsnyje siekiant vis sudėtingesnio gebėjimo;
< priešmokykliniame vaikų amžiuje vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo programoje pateiktais vaikų gebėjimais – siekiant vaiko brandumo mokyklai;
< vaikų gebėjimų lygį skaičiuojame procentais, todėl kryptingiau, tikslingiau organizuojame ugdymo procesą ir aiškiau pamatuojame vaikų pažangą.

DĖMESIO:
Įstaigoje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos parengtos vadovaujantis tęstinumo principu, todėl siekiant vaiko pažangos labai svarbus tikslingas ir kryptingas ne tik pedagogų, bet vaiko tėvelių indėlis.
Norime atkreipti dėmesį, kad mažiau skiriant dėmesio vienai iš ikimokykliniame amžiuje ugdymo sričių, vaikas susiduria su sunkumais priešmokyklinėje grupėje.

Meniu