Nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą:
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas  Peržiūrėti dokumentą
Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija  Peržiūrėti dokumentą
Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą
Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas Peržiūrėti dokumentą
Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija  Peržiūrėti dokumentą
Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“  Peržiūrėti dokumentą
Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  Peržiūrėti dokumentą
Lietuvos higienos norma HN 136:2023 „Karšto vandens visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ Peržiūrėti dokumentą
Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo   Peržiūrėti dokumentą

Kauno miesto savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą:
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą
Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą
Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas   Peržiūrėti dokumentą

Meniu