< TARPTAUTINĖ PROGRAMA „ZIPIO DRAUGAI“
Programos organizatoriai: mokytojai Ingrida Šukaitienė, Sanida Lukoševičienė, Dalia Šimkauskienė.
Programos dalyviai:
priešmokyklinio amžiaus vaikai.
Programos tikslas: Padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.
Programa „Zipio draugai“:

  • moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais;
  • padeda pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei vaikų motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.

< SOCIALINIO – EMOCINIO UGDYMO IKIMOKYKLINĖ PROGRAMA „KIMOČI“
Programos organizatoriai: mokytojai Rasa Lynikienė, Modesta Lebedytė, Edita Povilaikienė.
Projekto dalyviai: Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ – „Ančiukų“ grupės ugdytiniai (4-5 m.).
Projekto tikslas:  socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimas.
 „Kimoči“ programa skirta:
– emociniam intelektui ugdyti,
– pozityviam elgesiui skatinti,
– vaiko charakteriui formuoti,
– bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti.
Tai smagios, įtraukiančios, naujoviškos ir lengvai į bet kokią ugdymo programą integruojamos veiklos. Socialiniai ir emociniai ikimokyklinio amžiaus vaikų įgūdžiai lavinami žaidžiant su „Kimoči“ žaislais. „Kimočiai“ – tai nuolat besimainančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga Katė, nuolat nerimaujanti Balandė Meilė ir išdykusi Lipšniakojė.

 < SAUGUMO PROJEKTAS „AŠ SAUGUS, KAI ŽINAU…“
Projekto iniciatorius:
priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Ingrida Šukaitienė.
Projekto dalyviai:
Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ bendruomenė.
Projekto tikslas: Ugdyti ir motyvuoti vaiką saugiai gyventi.
Projekto aktualumas:
Vaiko sveikata ir saugumas – mūsų visų rūpestis. Todėl šis projektas orientuotas į veiklas:

  • sveika gyvensena (emocijos ir santykis su aplinka);
  • saugus elgesys gatvėje bei buityje;
  • neigiamas kenksmingų ir psichiką veikiančių medžiagų (buitinių cheminių medžiagų, vaistų, alkoholio, tabako, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų) poveikis žmogaus sveikatai ir visuomenei (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17d. įsakymas Nr. ISAK-494);
  • elgesys ir pagalbos būdai atsitikus nenumatytam įvykiui ar nelaimei.

Projektas grindžiamas bendradarbiavimu tarp įstaigos ir šeimos, pasitelkiant socialinių partnerių pagalbą, o vykdomas remiantis pagrindiniais bendrosios (pirminės) prevencijos principais. Projekto turinys, atsižvelgiant į ugdymo patirties ypatumus ir atitinkamos prevencinės veiklos poreikį, pritaikytas kiekvienam amžiaus tarpsniui ir apima ikimokyklinį bei priešmokyklinį ugdymą.

 

< SOCIALIZACIJOS PROJEKTAS „KITOKS VAIKAS“
Projekto iniciatorius: direktorė Asta Valatkevičienė.
Projekto dalyviai: 4-5 m. įstaigos ugdytiniai.
Projekto tikslas: Pagerinti vaikų, turinčių ugdymosi bei emocinių elgesio sunkumų, socializaciją kolektyve.
Projekto aktualumas:

Kai visi esame tokie skirtingi, labai sunku pasakyti, koks vaikas yra labiau „kitoks” nei visi. Vieno kitoniškumas yra negalia, kito – ypač ryškūs talentai, trečio – elgesys, o ketvirto – ypatinga išvaizda (pvz. kad jis raudonplaukis) ir t. t. Dažnai „kitokiems“ vaikams reikalinga pagalba ypatingai psichologiniu aspektu, kai siekiama susigyventi su bendraamžiais.

Šiame projekte skiriamas dėmesys vaikams, turintiems emocinių elgesio sunkumų. Siekiama, kad vaikai suvoktų, kad nėra gerų ar blogų emocijų, jos tiesiog yra tokios, kokios yra, ir mes su jomis kasdien susiduriame, tik svarbu jas tinkamai išreikšti. Projekte dalyvaujančių pedagogų užduotis – įgalinti vaiką tai padaryti neskaudinant kito, tinkamu būdu – nežnaibant, nestumiant, nežeidžiant žodžiais, nesikandžiojant, taip stengiantis būti draugišku veiklos dalyviu.

Tai siekiant taikomas naujas ugdomosios veiklos modelis – „2 + 1“, kai kiekvieną dieną, tam tikrą laiko dalį, vienos vaikų grupės ugdomojoje veikloje dalyvauja du pedagogai (grupės auklėtojas, vienas iš įstaigos specialistų) ir viena auklėtojos padėjėja. Tik bendru darbu galima pasiekti norimų rezultatų, todėl šiame projekte pasitelkiama visų įstaigos specialistų (muzikos, dailės, kūno kultūros pedagogų ir logopedo) pagalba.

Mes Įstaiga – kurioje „kitokie“ vaikai neizoliuojami, neintegruojami, bet pripažįstami atsižvelgiant į kiekvieno išskirtinumą, ugdymosi poreikius bei galimybes.

 

Meniu