PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

1 metų programa skirta 7 (6) metų vaikų ugdymui(si).

Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Šešiametis – dar ne mokinys, todėl priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdomoji aplinka, metodai orientuoti į ikimokyklinio ugdymo specifiką, t.y. ugdymas vyksta per vaiko pagrindinę veiklą žaidimą.

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. Programa siekiama atliepti 5–6 metų vaikų interesus, puoselėti jų gerovę ir tenkinti kiekvieno vaiko individualius, savitus poreikius bei galimybes. Įgyvendinant Programą svarbi vaikų žaidybinė, patyriminė veikla, atradimų džiaugsmo ir natūralaus smalsumo apie supantį pasaulį puoselėjimas, nes taip sudaromos sąlygos vaikams ugdytis Programoje numatytas kompetencijas: komunikavimo, kultūrinė, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninė ir socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA (atnaujinta nuo 2022 09 01)
Priešmokyklinio ugdymo įgyvendinimo rekomendacijos (2022)
Priešmokyklinio ugdymo programa (NEGALIOJA)
2023-2024 M. M. PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO PLANAI
2023-2024 m.m. ilgalaikis “Voveriukų” gr. veiklos planas
2023-2024 m.m. ilgalaikis “Pelėdžiukų” gr. veiklos planas
2023-2024 m.m. ilgalaikis “Meškučių” gr. veiklos planas
2022-2023 M. M. PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO PLANAI
2022-2023 m.m. ilgalaikis “Meškučiu” gr. veiklos planas
2022-2023 m.m. ilgalaikis “Pelėdžiukų” gr.veiklos planas
2022-2023 m.m. ilgalaikis “Voveriukų” gr. veiklos planas
2021-2022 M. M. PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO PLANAI
2021 – 2022 m.m. ilgalaikis “Nykštukų” gr. veiklos planas
2021 – 2022 m.m. ilgalaikis “Pelėdžiukų” gr. veiklos planas

Priešmokyklinėje grupėje integruojama vaikų ugdymo(si) programa:

  • Socializacijos „Zipio draugai“. Ši programa moko vaikus įveikti kasdienius sunkumus, atpažinti ir įvardinti savo jausmus, juose susivokti ir išreikšti sau ir kitiems priimtinais būdais.
    Daugiau informacijos apie programą: https://www.vaikolabui.lt/zipio-draugai/

Mūsų įstaigos priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdosi atsakomybės jausmą – suteikiama galimybė atstovauti darželį:

 

DOKUMENTAI:
PRIEŠMOKYKLINIO  UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA  (suvestinė redakcija 2021 09 01 )

PAGRINDINIAI PASIKEITIMAI nuo 2022 01 01 d.:
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS (pakeitimas 2021 12 20)
DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (galiojanti suvestinė 2023 09 01 – 2024 08 31)
VAIKO UGDYMO IR UGDYMOSI POREIKIŲ, PAŽANGOS ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS (galioja nuo 2021 12 27)
1. Primename, kad 2022-2023 m. m. priešmokyklinį ugdymą vykdyti priimami šios amžiaus grupės vaikai: 5-7 metų – 2016 m. visi vaikai ir pagal tėvų pageidavimą visi 2017 m. gimimo vaikai.
2. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai. Įsigalioja 2023-01-01
3.
Priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti vaikui, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Įsigalioja 2023-01-01
4.
 Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus. Įsigalioja 2022-01-01
5. Pažymima,
kad priešmokyklinio ugdymo pedagogas (-ai) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtoja (-os) teikia rekomendaciją (rekomendaciju forma) dėl tolesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą apibendrinus visų metų vaiko vertinimus pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, pažangą ir pasiekimus.
6. Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių bei pažangos vertinimas vykdomas, jeigu tėvai (globėjai) nesutinka su pedagogų pateikta rekomendacija, vadovaujantis Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašu (2021-12-27 Nr. V-2306).
7. Atkreipiamas dėmesys, kad pasinaudoti galimybe dalyvauti dvejus metus priešmokyklinio ugdymo programoje (vadovaujantis naujai parengtu dokumentu) nuo 2022-09-01 galės tik tie vaikai, kurie į priešmokyklinio ugdymo grupes 2021 m. atėjo tėvų (globėjų) sprendimu 5 metų (jei vaikai 2021 m. pradėjo ugdytis, kai jiems tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai, – jiems tokios galimybės nėra numatytos).

Meniu