IKIMOKYKLINIS UGDYMAS
IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA (2022 M.)
Ši programa skirta 2 – 6 metų vaikų ugdymui(si).

TIKSLAS: atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius.

UŽDAVINIAI:
– Padėti atsiskleisti individualiems vaikų poreikiams ir gebėjimams, pritaikant ir įgyvendinant ugdymo(si) turinį.
– Skatinti vaiką domėtis socialine, kultūrine, gamtine aplinka, norą ją tyrinėti ir pažinti.
– Skatinti vaiko saviraišką ir kūrybiškumą;
– Stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, tenkinti saugumo, aktyvumo ir judėjimo poreikį.
– Tenkinti vaiko bendravimo ir bendradarbiavimo poreikį.
– Ugdyti vaiko empatiją, formuoti dorines, tautinės kultūros vertybes.

Ugdymas nukreiptas į vaiko poreikių žaisti, kurti, tyrinėti, judėti bei individualių vaiko poreikių tenkinimą. Vaikas veikdamas tai, kas jam įdomu, bendraudamas su bendraamžiais ir suaugusiais, įgyja socialinių, pažintinių, meninių gebėjimų, tampa fiziškai ir emociškai brandesniu, labiau savimi pasitikinčiu, laisvesniu, kūrybiškesniu, įdomesniu draugams.

Fizinės ugdomosios aplinkos ypatumai:
Grupės aplinka padalinta į įvairaus dydžio saugias, jaukias, estetiškas, artimas namų aplinkai erdves. Aplinka pertvarkoma atsižvelgiant į vaikų amžių, poreikius ir ugdymo tikslus. Grupėse gausu bendro naudojimo priemonių, skirtų kūrybiniams – siužetiniams žaidimams, vaikų vaidybai, dailei, muzikai, judėjimui, pažintinei –tiriamajai veiklai.
Vaiko veikla plėtojama už grupės, darželio ribų. Įstaigoje įkurta „Seklyčia“, kurioje vaikai ne tik susipažįsta su senovine lietuvių liaudies buitimi, bet ir piešia. Salė pritaikyta vaikų meninei ir judriai veiklai. Lauke įrengtos kiemo aikštelės vaikų žaidimams. Keliaujama už įstaigos ribų atsižvelgiant į ugdymo turinio įgyvendinimo kryptis.

Ugdymo turinys suskirstytas į penkias vaiko ugdymosi kryptis:

 

emocinis ir socialinis ugdymasis;
– pažinimo ugdymasis;
– kalbos ir komunikavimo ugdymasis;
– fizinis ugdymasis;
– meninis ugdymasis.

Penkios kryptys susideda iš 18-kos vaiko ugdymosi sričių, kurios apima kiekvieno vaiko amžiaus tarpsnio pasiekimus.

Meniu