REORGANIZACIJA ( iki 2022 m. 08 31 d.)
2022 02 22 Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimas dėl sutikimo reorganizuoti Kauno vaikų darželį „Raudonkepuraitė“, prijungiant jį prie Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“
2022 03 15 Reorganizavimo sąlygų aprašas

IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Nacionaliniai:
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (suvestinė redakcija 2021 09 01 – 2021 12 31)
Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 3030“
Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija
Vaiko teisių konvencija (1995 m)
Valstybės dalyvės gerbia ir garantuoja visas šioje Konvencijoje numatytas teises kiekvienam vaikui
Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija
Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. IX-1569
(numatyti pagrindiniai vaiko geros politikos siekiai vaiko aprūpinimo, vaiko dalyvavimo ir vaiko apsaugos srityse, nurodytos vaiko gerovės įgyvendinimo strateginės gairės)
Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinų gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas
Lietuvos Respublikos švietimo  ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-1775
2016 m. Lietuvos higienos norma HN 75:2010 (pakeitimas)
2022 m. Lietuvos higienos norma HN 75:2016 (pakeitimas)
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos parašas (suvestinė redakcija 2021 02 06 – 2021 10 31)
Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-964
Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas 
Lietuvos Respublikos švietimo  ir mokslo ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V- 1009 redakcija
Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika (suvestinė redakcija nuo 2010 0 19)
Lietuvos Respublikos švietimo  ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. ISAK-1557  
Pedagogų etikos kodeksas 
Lietuvos Respublikos švietimo  ir mokslo ministro 2018 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. V-561

Kauno miesto savivaldybės:
Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimas Nr. T-454
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. T-351 (suvestinė redakcija nuo 2021 07 22)
Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T-543
Ikimokyklinį ugdymą reglamentuojantys tesės aktai
Priešmokyklinį ugdymą reglamentuojantys teisės aktai
Rekomendacijos dėl nuotolinio ugdymo organizavimo ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme

Meniu